Akta Miasta Poznania - Kartoteka ewidencji ludności /1870-1931/

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Wyszukaj
O projekcie

INDEKS OSOBOWY

KARTOTEKI  EWIDENCJI  LUDNOŚCI  MIASTA  POZNANIA z lat 1870-1931

sporządzony w ramach realizacji zadania pn.

Kontynuacja projektu digitalizacji materiałówewidencji ludności Wielkopolski w okresie XIX i XX wieku

z Programu Wieloletniego Kultura+ (III edycja – 2013 r.)

 

Archiwum Państwowe w Poznaniu  w swoim zasobie, liczącym ponad 13,9 km bieżących akt (około 1,17 mln. jednostek archiwalnych) przechowuje wyjątkowo cenne i unikatowe źródła historyczne obrazujące zarówno dzieje Polski, jak i rozwój cywilizacji europejskiej. Średnio rocznie z zasobu korzysta ok. 1 700 użytkowników odwiedzając tutejszą placówkę ponad 7,5 tys. razy i wypożyczając około 120 tys. j.a. Tak, więc zasób w skali rocznej, jest udostępniany, w formie tradycyjnej, zaledwie w około 10 %.

Zastosowanie techniki skanowania połączone z wykorzystaniem Internetu zaczyna przynosić oczekiwane zmiany jakościowe i ilościowe. Archiwum w Poznaniu, jako jedno z pierwszych w Polsce, rozpoczęło digitalizację własnego zasobu już w 2006 r. Mając na celu intensyfikację zainicjowanych wówczas działań, w 2011 r. przystąpiło do ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu Wieloletniego Kultura+, w ramach, którego zaplanowano do 2015 r. poddać skanowaniu materiały ewidencji ludności oraz akta metrykalne z terenu Wielkopolski z okresu XIX-XX wieku.

Powyższa decyzja wynika z faktu, iż z roku na rok wzrasta liczba użytkowników i udostępnianych materiałów archiwalnych do badań genealogicznych. Ilość udostępnionych materiałów archiwalnych dla tych badań stanowi ok. 60 % całości udostępnień. Jest to wystarczająca przesłanka, aby podjąć dodatkowe działania związane z ułatwieniem dostępu do tego typu źródeł dla większej liczby badaczy. Stąd też plan intensyfikacji digitalizacji kartoteki ewidencji mieszkańców miasta Poznania oraz materiałów stanu cywilnego.

Kartoteka mieszkańców miasta Poznania przechowywana jest w zespole Akta miasta Poznania. Została założona przez Prezydium Policji w Poznaniu w 1870 r. i była prowadzona do 1932 roku. Zbiór składa się 1091 j.a. w formie pudeł, z których każda zawiera od ok. 850 do 1000 kart. Karty zostały założone dla wszystkich mieszkańców miasta zameldowanych w tym okresie na pobyt stały i czasowy. Na kartach dotyczących pojedynczych osób jak i całych rodzin wpisano nazwiska i imiona, wykonywany zawód, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania. Na kartach znajdują się informacje o dacie i miejscu zawarcia związku małżeńskiego, zgonach, odbywaniu służby wojskowej, czasie i miejscu pobytu w trakcie dłuższego wyjazdu z miasta. Kartoteka jest bardzo pomocnym źródłem, wykorzystywanym przez autorów różnych słowników, leksykonów i opracowań monograficznych. Może być również wykorzystywana do prac z dziedziny demografii, socjologii, historii kultury itp. Kartoteka posiada wartość unikatową, ponieważ często wyłącznie na podstawie jej zawartości można ustalić ważne fakty z życiorysu interesującej badacza postaci. Zdigitalizowanie kartoteki pozwoli na wygodny dostęp do pełnego obrazu kart, bez zniekształcenia ich treści i formy fizycznej.

Archiwum w ramach projektu Kultura+ w 2011 r. wykonało około 100 tys. skanów, natomiast w 2012 r. - ok. 250 tys. skanów. Z kolei w 2013 r. zrealizowało trzeci etap bardzo ważnego dla środowiska naukowego i genealogicznego zadnia pn. „Kontynuacja projektu digitalizacji materiałów ewidencji ludności Wielkopolski w okresie XIX i XX wieku”, w ramach którego wykonano ponad 279 tys. skanów. W latach 2014-2015 planuje się wykonać ok. 600 tys. skanów. Kopie macierzyste są sukcesywnie przekazywane do centralnego repozytorium Narodowego Archiwum Cyfrowego, a następnie zamieszczane w Internecie w domenie publicznej www.szukajwarchiwach.pl. Biorąc pod uwagę ilość skanów wykonanych w ramach WPR Kultura+ oraz w związku z realizacją planowych zadań statutowych, łącznie zostało zdigitalizowanych, prawie 770 tys. kart z 791 jednostek archiwalnych (od litery A do litery R). Warto w tym miejscu wspomnieć, iż na koniec 2013 r. w domenie publicznej dostępnych jest w sumie ok. 2,8 mln skanów (m.in. akta metrykalne i urzędów stanu cywilnego, akta miejskie i cechowe) materiałów, których oryginały przechowywane są w magazynach Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Oddziałach w Gnieźnie i Koninie.

Na szczególne podkreślenie zasługuje również fakt, iż oprócz digitalizacji materiałów archiwalnych, Archiwum w ramach projektu WPR Kultura+ w 2013 r. rozpoczęło proces indeksowania kartoteki ewidencji ludności m. Poznania. Sporządzono ponad 270 tys. haseł osobowych, (od litery A do litery Grz.), które umożliwiają tzw. punktowy dostęp do kopii kart z wyszukanymi nazwiskami. Specjalnie przygotowana wyszukiwarka dla zindeksowanej części kartoteki jest dostępna na stronie: http://e-kartoteka.net. Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania, wielokrotnie skrócił się czas wyszukiwania konkretnych osób. Z pewnością wpłynie to na jeszcze większą częstotliwość korzystania z kartoteki oraz podniesie jej walory badawcze wśród użytkowników.

Zakończenie prac nad indeksacją kartoteki zaplanowano na koniec 2015 roku, co jest zbieżne z terminem zakończenia ostatniej edycji Wieloletniego Programu Kultura+.

Dzięki tym działaniom Archiwum stara się coraz bardziej odpowiadać na potrzeby społeczeństwa informacyjnego oraz zapewniać optymalne warunki przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego w postaci tradycyjnej i cyfrowej